Regulamin Jeziora Motycze Szlacheckie

Poniższy Regulamin został wprowadzony Uchwałą nr 58 z dnia 21.02.2015; nr 89 z dnia 22.02.2016 i nr 132 z dnia 10.04.2017 Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu i obowiązuje od dnia uchwalenia (wraz z późniejszymi zmianami).

I.        Zbiorcze zasady obowiązujące na zbiorniku wodnym Jezioro Motycze Szlacheckie

1) Kierując się dobrem zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady wędkowania na zbiorniku wodnym Jezioro Motycze Szlacheckie.
2) Regulamin został opracowany na podstawie statutu PZW par. 46 pkt.10 i 15 obowiązującego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, rozdz. 6 pkt.11.
3) Regulamin ten zawiera dodatkowe informacje dotyczące zasad i sposobu wędkowania na zbiorniku wodnym Jezioro Motycze Szlacheckie.
4) Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską, wybraną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz zezwolenie na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa, tzn. Okręg PZW Tarnobrzeg wraz z rejestrem połowów.
5) Wędkarz wykupując ww. składki, akceptuje niniejszy regulamin oraz wynikające z niego prawa i obowiązki.
6) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02. 2015 roku.
7) Zarząd Okręgu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o czym powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami.

II. Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie nastęujące wyniary ochronne:

Amur do 50 cm,
Karp do 40 cm i powyżej 60 cm,
Jaź, Lin do 40 cm,
Karaś Złocisty do 35 cm,
Okoń do 20 cm i powyżej 35 cm,
Płoć do 15 cm,
Leszcz do 35 cm,
Wzdręga do 20 cm,
Szczupak do 60 cm i powyżej 80 cm,
Jesiotr całkowity zakaz połowu.

Wymiary ochronne gatunków ryb nie ujętych powyżej zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

III. Limity dobowe połowów obowiązujące na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie:

1. Amur 1 szt..
2. Jaź 2 szt.
3. Karaś złocisty 2 szt.
4 Karp 1 szt.
5 Leszcz 3 szt.
6 Lin 2 szt.
7 Okoń 2 szt.
8 Sandacz 1 szt.
9 Sum 1 szt.
10 Szczupak 1 szt.
11 Węgorz 1 szt.
  Łączna ilość złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska ryb wyżej wymienionych, nie może przekroczyć 3 sztuk w ciągu doby
.

Limit wagowy ryb niewymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 3kg w ciągu doby

IV. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie

1) Wszystkich wędkarzy łowiących na zbiorniku obowiązuje Rejestr połowu ryb Okręgu Tarnobrzeg i należy go prowadzić zgodnie z zasadami w nim zapisanymi.
2) Ryby przetrzymywane w siatce nie podlegają wymianie.
3) Zezwala się na wędkowanie z środków pływających wyposażonych w jeden silnik z napędem elektrycznym wyłącznie w soboty i niedziele w porze dziennej. W pozostałe dni obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających. Obowiązuje również zakaz używania silników spalinowych za wyjątkiem służb ratowniczych, PSR i SSR.
4) Zabrania się połowu ryb metodą spinningową od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia.
5) Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska. Wywożenie zanęt i przynęt dozwolone jest wyłącznie
z wykorzystaniem modeli pływających.
6) Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje zakaz używania osęki do podbierania ryb oraz zabierania złowionego karpia i szczupaka.
7) Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych, a w związku z tym zakaz wjazdu samochodami na teren łowiska z wyjątkiem organizacji zawodów po uzyskaniu zgody uprawnionego do rybactwa.
8) Dostęp do stanowisk wędkarskich jest możliwy, tylko wzdłuż linii brzegowej - dojście innymi drogami jest zabronione.
9) Na zbiorniku obowiązuje zakaz wędkowania z lewego brzegu i kładek od strony zabudowań.
10) Raz wniesione składki na ochronę i zagospodarowanie wód nie podlegają zwrotowi.
11) Wędkarz łowiący na łowisku jest zobowiązany stosować się do zaleceń gospodarza łowiska, ustalonych odpowiednio wcześniej z Okręgiem PZW Tarnobrzeg.
12) Za zgodą wędkarza dopuszcza się możliwości kontroli torby wędkarskiej, pokrowców i innych pojemników wędkarskich.
13) Na Wszystkich wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.
14) Zabrania się nęcenia łowiska w okresie, gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania.
15) Zabrania się stosowania echosond w okresie zimowym.
16) Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione.
17) Zabrania się kąpania w zbiorniku zwierząt domowych i gospodarskich.
18) Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych na terenie przyległym do zbiornika wodnego.
19) Zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności i działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie lub skażenie wody w zbiorniku i przyległym mu terenie.
20) Nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje wstrzymaniem prawa do wędkowania na zbiorniku.
21) Decyzję o wstrzymaniu podejmuje właściwy opiekun danego łowiska, potwierdzając cofnięcie uprawnień wpisem do legitymacji członkowskiej wędkarza lub zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz przekazuje protokół z kontroli do Zarządu Okręgu.

V. Uwagi końcowe:

1) Decyzję o wprowadzeniu 7 - 14 dniowego okresu ochronnego, po dorybieniu zbiornika podejmuje Zarząd Koła odpowiedzialny za zbiornik. Decyzję taką może podjąć również Prezydium Zarządu Okręgu lub w jego imieniu Prezes i Wiceprezesi np. ochrony wód i zagospodarowania wód Zarządu Okręgu.
2) W kwestiach nie ujętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma aktualnie obowiązujący Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
3) Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie danego łowiska, Gospodarz łowiska i Okręg PZW Tarnobrzeg nie ponosi odpowiedzialności.

Za-ca Zarządu Okręgu
Prezes
Antoni Brudz


UWAGA:
Przypominamy, że zgodnie z Art. 23 pkt.4 lit. „c" ustawy o rybactwie śródlądowym, strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym, że dokumenty te, wraz z wnioskiem o ukaranie, przekazuje w terminie 7 dni właściwemu sądowi powszechnemu
.